แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

November, 2013

การเขียน Bat file สำหรับ Run exe

เรื่องมีอยู่ว่า  เครื่อง User  ต้องการ Run  โปรแกรม 2 Program   และใช้เครื่องพิมพ์ 2 ตัว โดยให้กด ปุ่มพิมพ์ แล้วให้เครื่องพิมพ์ ออก เครื่องที่ต้องการ โดยไม่ต้องมานั่งเลือก เครื่องพิมพ์ วิธีการทำ ดังนี้ เช่น 1. ต้องการ  Run  Program  Express   ให้เขียนคำสั่งดังนี้   ในไฟล์  a1.bat :: @echo off :: ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ชื่อ Canon LBP3010 เป็นเครื่อง default rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /y /n “Canon LBP3010” START N:\ExpressI\ExpressI.exe 2.ต้องการ  Run  Program  Hosxp  ให้เขียนคำสั่งดังนี้   …Continue reading

Off 

กำหนดให้ mysql อ่าน ตัวอักษรเล็ก,ใหญ่ เป็นตัวเดียวกัน

กรณีฐานข้อมูล ใน Linux   มีtable  ชื่อ table หรือ field  มีอักษร เล็กใหญ่สลับกัน ให้ไปแก้ไข  my.cnf   หรือ  my.ini โดยเพิ่มใน  [mysqld] lower_case_table_names = 1    หรือ lower_case_table_names = 2

Off 

loop เตือนความจำ

พอดีทดอลเขียน function  update วัน  กลัวลืม เลยเก็บไว้ BEGIN DECLARE i INTEGER; DECLARE k INTEGER; DECLARE d CHAR; set i = 0; #SET k = DATEDIFF(d2,d1); count_loop : LOOP #INSERT INTO `oapp_limit` (`oapp_limit_id`, `oapp_date`, `oapp_clinic`, `oapp_limit`) VALUES (k, DATE_ADD( ’2013-10-16′, INTERVAL 7 * i day), ’001′, ’60′); if i = 5 THEN LEAVE count_loop; end if; select …Continue reading

Off 

คำสั่งค้นหา ไฟล์ขนาดใหญ่ ใน linux

#find /var/lib/mysql -type f -size +1G | xargs ls -lh  (หาไฟล์ที่มีขนาด มากกว่า 1GB) ถ้าต้องการดู ขนาดไฟล์ ก็ใช้ #find /var/lib/mysql -type f -size +1G | xargs du -lh

Off 

Powerbuilder Resizing the Controls Automatically

Resizing the Controls Automatically We can make w_product_master window more useful, by simply resizing the DataWindow controls whenever the user resizes the window. To do this, we have to add some code to the resize event of the w_product_master: // Object: w_product_master // Event: Resize dw_query.x = 10 dw_query.y = 10 dw_query.Width = WorkSpaceWidth() – …Continue reading

Off 

การตรวจสอบว่า มีไฟล์ไดบ้างที่ เขียนลงใน server เราวันนี้

1. สร้างไฟล์ logx ดังนี้ #touch –date “2013-11-03” /tmp/logx (เป็นการกำหนดค่าวันที่ๆเราต้องการ) #find /var/www/html -newer /tmp/logx (ค้นหาไฟล์ที่ถูกสร้างในวันข้างบน) #find  /var/www/hmtl -daystart -ctime 10 -print 2. จะได้ดังรูป 3.ลองนำไปใช้ดูครับ กรณีมีผู้ไม่ประสงค์ดี เข้ามาเยือน Server ท่าน จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง

Off 

MySQL function TO_DAYS() รู้ไหมว่าทำงานอย่างไร

Syntax     TO_DAYS(date); ตัวอย่าง : SELECT TO_DAYS(‘2013-11-01’); โปรแกรม จะคืนค่า จำนวนวัน จากปีที่   0 to 20131101

Off 
Top