แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

April, 2017

Linux / Unix: ค้นหาและลบ Files

$ find . -type f -name “*.bak” -exec rm -f {} \;     ที่มา : https://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix-how-to-find-and-remove-files/

Top