แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

February, 2014

How to mount NFS on Windows 7 and Server Ubuntu

Linux (Ubuntu) – Server Install NFS support: 1.ติดตั้ง NFS ดังนี้     #apt-get install nfs-kernel-server nfs-common portmap 2. จากขั้นเข้าไปเพิ่ม Folder ที่ต้องการ share เช่น home     #pico /etc/exports     /home/data 192.168.2.1/24(ro,async,insecure,no_subtree_check) 3. Restart the NFS server:     #/etc/init.d/nfs-kernel-server restart 4. ตรวจสอบว่า shrae ได้หรือไม่     # exportfs -a ** ถ้าต้องการให้ Client สามารถ อ่านเขียน ได้ …Continue reading

Off 
Top