แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

How to mount NFS on Windows 7 and Server Ubuntu

Linux (Ubuntu) – Server
Install NFS support:
1.ติดตั้ง NFS ดังนี้
    #apt-get install nfs-kernel-server nfs-common portmap
2. จากขั้นเข้าไปเพิ่ม Folder ที่ต้องการ share เช่น home
    #pico /etc/exports
    /home/data 192.168.2.1/24(ro,async,insecure,no_subtree_check)
3. Restart the NFS server:
    #/etc/init.d/nfs-kernel-server restart
4. ตรวจสอบว่า shrae ได้หรือไม่ 
   # exportfs -a

** ถ้าต้องการให้ Client สามารถ อ่านเขียน ได้   ให้เปลี่ยน ro  เป็น rw.
สำหรับ Windows 7
1. Download and install the Dokan library the current version is 
DokanInstall_0.6.0.exe
2.Download and install the Microsoft .NET Framework 4
3.Download and install Neko Drive the current version is 
NekoDrive_0_9_0.7z
4.หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิดโปรแกรม  Neko Drive
5.เปลี่ยน IP ช่อง Target Connection เป็น IP Server NFS
6. Click ปุ่ม connect เพื่อเชื่อมต่อ Server
7. จะเห็น  drive ที่ shrae ที่ช่อง Device 
8.Click ปุ่ม mount  ดังรูป 
22-2-2557 8-01-21
Off 

February 22, 2014 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top