แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

January, 2014

การย้าย location www , mysql บน Ubuntu 12.04

Ubuntu 12.04 1.             หลังจากติดตั้ง php+mysql แล้ว ให้ใช้คำสั่ง เพื่อให้ php สามารถติดต่อ database ได้ ดังนี้ โดย login เป็น root #  apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql 2.             ย้าย Database จาก /var/lib/mysql   ไปไว้บน san เช่น (/databaseSAN/mysql)  ดังนี้ #  cd /databaseSAN #  mkdir mysql  ( สร้าง directory  ชื่อ mysql เพื่อเก็บ databases) #  chown -R mysql.mysql mysql (กำหนด Owner  mysql ให้ directory …Continue reading

Off 

วิธีตรวจสอบ Lancard บน Ubuntu

วิธีดูว่า server เรา มี eth อะไรบ้าง root@server# ifconfig -a | grep eth eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1A:4B:4D:6D:67 eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:E2:41:F0:D6 หรือ  อยากรู้ว่า lan ใบไหน Up  อยู่ บ้างให้ใช้คำสั่งดังนี้ root@rx-server:/etc/network# ifconfig -s Iface MTU Met RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg eth0 1500 0 5395 0 0 0 2776 0 0 0 …Continue reading

Off 

PowerBuilder กดปุ่ม enter แล้วให้ ย้ายไปอีก field

By default, pressing the ENTER key changes the focus to the same column in row below it, if there is any row below it. In a typical data-entry screen in the industry, pressing the ENTER moves the focus to the next field in the same row. Let’s now add this functionality to the DataWindow. Declare …Continue reading

Off 
Top