แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

January 31st, 2014

การย้าย location www , mysql บน Ubuntu 12.04

Ubuntu 12.04 1.             หลังจากติดตั้ง php+mysql แล้ว ให้ใช้คำสั่ง เพื่อให้ php สามารถติดต่อ database ได้ ดังนี้ โดย login เป็น root #  apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql 2.             ย้าย Database จาก /var/lib/mysql   ไปไว้บน san เช่น (/databaseSAN/mysql)  ดังนี้ #  cd /databaseSAN #  mkdir mysql  ( สร้าง directory  ชื่อ mysql เพื่อเก็บ databases) #  chown -R mysql.mysql mysql (กำหนด Owner  mysql ให้ directory …Continue reading

Off 
Top