แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

การย้าย location www , mysql บน Ubuntu 12.04

Ubuntu 12.04

1.             หลังจากติดตั้ง php+mysql แล้ว ให้ใช้คำสั่ง เพื่อให้ php สามารถติดต่อ database ได้ ดังนี้ โดย login เป็น root

#  apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

2.             ย้าย Database จาก /var/lib/mysql   ไปไว้บน san เช่น (/databaseSAN/mysql)  ดังนี้

#  cd /databaseSAN

#  mkdir mysql  ( สร้าง directory  ชื่อ mysql เพื่อเก็บ databases)

#  chown -R mysql.mysql mysql (กำหนด Owner  mysql ให้ directory mysql )

#  cp -R -p /var/lib/mysql/*   /databaseSAN/mysql

#  cd /var/lib/mysql

#  mv mysql mysql_old ( เปลี่ยนชื่อ directory mysql  -> mysql_old)

#  pico  /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld  (แก้ไข path ที่เก็บdatabases โดย แก้ไข บรรทัดที่ 32 , 33 ดังนี้)

เปลี่ยน

/var/lib/mysql/ r,

/var/lib/mysql/** rwk,

เป็น

#/var/lib/mysql/ r,

#/var/lib/mysql/** rwk,

/databaseSAN/mysql/ r,

/databaseSAN/mysql/** rwk,

#  pico /etc/mysql/my.cnf   (แก้ไข path ที่เก็บdatabases โดย แก้ไข บรรทัดที่ 40 ดังนี้)

เปลี่ยน

datadir         = /var/lib/mysql

เป็น

datadir         = /databaseSAN/mysql

#  /etc/init.d/apparmor reload (สั่ง restart  apparmor)

#  /etc/init.d/mysql restart (สั่ง restart  mysql)

3.             ย้าย www จาก /var/www   ไปไว้บน san เช่น (/databaseSAN/www)  ดังนี้

#  cd /databaseSAN

#  mkdir www  ( สร้าง directory  ชื่อ www  เพื่อเก็บ Website)

#  cp -R -p /var/www/*   /databaseSAN/www

#  cd /var/www

#  mv www  www_old ( เปลี่ยนชื่อ directory www  -> www_old)

# pico  /etc/apache2/sites-available/default

เปลี่ยน

DocumentRoot /var/www/    (บรรทัด ที่ 4)

<Directory /var/www/>   (บรรทัด ที่ 4)

เป็น

DocumentRoot /databaseSAN/www/

<Directory /databaseSAN/www/>

# pico  /etc/apache2/sites-available/default-ssl

เปลี่ยน

DocumentRoot /var/www/    (บรรทัด ที่ 5)

<Directory /var/www/>   (บรรทัด ที่ 10)

เป็น

DocumentRoot /databaseSAN/www/

<Directory /databaseSAN/www/>

#  /etc/init.d/apache2 restart (สั่ง restart  apache)

Off 

January 31, 2014 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top