แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

July, 2016

วิธีทำ Dropdownlist excel 2010

เนื่องจากได้รับโจทย์ มาดังนี้ 1.Sheet1 Column A  ให้ดึงรหัส จากSheet2  มาเป็น Dropdownlist 2.Sheet1 Column B  ให้ดึงข้อมูลอื่นๆมาแสดงด้วย วิธีทำ 1.ใช้ Data Validation  -> ทำ Dropdown list 2. ใช้ Vlookup ในการดึงข้อมูลอื่นมาแสดง ตามไฟล์แนบ test1 ที่มา : https://ezoffice.wordpress.com/2011/08/04/สร้าง-drop-down-list-ใน-excel-ไม่ยากอย่างท/

กันลืม php ตรวจสอบ คล่อม วัน เวลา

$dx1=”2016-07-2513:00:00″; $dx2=”2016-07-2708:00:00″; $sql =”SELECT CONCAT(d1,”,t1) dd1,CONCAT(d2,”,t2) dd2,tt.d1,tt.t1,tt.d2,tt.t2 FROM tt WHERE (CONCAT(d1,”,t1) BETWEEN ‘”.$dx1.”‘ and ‘”.$dx2.”‘  or CONCAT(d2,”,t2) BETWEEN ‘”.$dx1.”‘ and ‘”.$dx2.”‘ )”;

Top