แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

August, 2014

การบวกเลขใน Shell Script

-i กำหนดตัวแปรป็น integer #!/bin/bash # set x,y and z to an integer data type declare -i x=10 declare -i y=10 declare -i z=0 z=$(( x + y )) echo “$x + $y = $z”

Off 
Top