แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

December, 2013

update select

update table1  ให้ค่าเท่ากับ table2   where รหัส เท่ากัน update tb1 set a2=(select as1 from tb3 where tb1.a1=tb3.b1 )

Off 
Top