แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

August, 2013

Mysql – How to use UPDATE with SELECT

การดึงข้อมูล จาก table1  มา update ใน table2 UPDATE doctor INNER JOIN zz_muser ON doctor.fname = zz_muser.fname AND doctor.lname = zz_muser.lname SET doctor.shortname = zz_muser.username

Off 

การสำรองข้อมูล

แนะนำการสำรองข้อมูลทั้ง backup และ restore cp เป็นคำสั่งพื้นฐานเบื้องต้นที่ใช้คัดลอกข้อมูล ลินุกซ์นิยมรูปแบบคำสั่งเป็นประมาณว่า cp source target โดยที่ source หมายถึง directory หรือ file ต้นทาง ส่วน target หมายถึง directory หรือ file ปลายทาง ลองคำสั่ง cp -pv /etc/resolv.conf /tmp  ใช้คัดลอกแฟ้มต้นทางคือ /etc/resolv.conf  ไปเก็บไว้ที่ directory /tmp ค่า -p คือให้คงค่ารายละเอียดของต้นฉบับเดิมเช่นเวลา -v คือให้แสดงขั้นตอนขณะทำงาน ผลคือได้แฟ้มใหม่อยู่ที่ /tmp/resolv.conf ลองคำสั่ง cp -pv /etc/resolv.conf /tmp/mytest.txt  ใช้คัดลอกแฟ้มต้นทางคือ /etc/resolv.conf  ไปเก้บที่แฟ้ม /tmp/mytest.txt ผลคือได้แฟ้มใหม่อยู่ที่ /tmp/mytest.txt เนื้อหาเดียวกับ /etc/resolv.conf ลองคำสั่ง …Continue reading

Off 

DATEDIF บน excel

=DATEDIF($A14,$B14,”Y”) & “-” & DATEDIF($A14,$B14,”YM”) & “-” & DATEDIF($A14,$B14,”MD”)

Off 
Top