แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

August, 2012

How To Fix This Error: “E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock” – Ubuntu

1. Open the terminal and run one of these commands: sudo rm /var/lib/apt/lists/lock or rm -f /var/lib/apt/lists/lock or killall -9 apt-get aptitude Then make an update with this command: sudo apt-get update 2. Also, If you receive this error: E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock Via the terminal, run this command to unlock it: rm …Continue reading

Off 

เมื่อ SSH remote login ใน Ubuntu ใช้เวลาถึงเกือบ 12 วินาที

เนื่องจาก Ubuntu พยายามร้องขอ domain name จาก DNS ทำให้เกิด timeout ขึ้น สามารถแก้ได้โดยพิมพ์คำสั่งนี้ใน Terminal #sudo  /etc/ssh/sshd_config เพิ่ม  UseDNS no     ไว้บันทัดล่างสุด แล้วก็  Save  และ  #sudo /etc/init.d/ssh restart

Off 
Top