แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

November 15th, 2013

loop เตือนความจำ

พอดีทดอลเขียน function  update วัน  กลัวลืม เลยเก็บไว้ BEGIN DECLARE i INTEGER; DECLARE k INTEGER; DECLARE d CHAR; set i = 0; #SET k = DATEDIFF(d2,d1); count_loop : LOOP #INSERT INTO `oapp_limit` (`oapp_limit_id`, `oapp_date`, `oapp_clinic`, `oapp_limit`) VALUES (k, DATE_ADD( ’2013-10-16′, INTERVAL 7 * i day), ’001′, ’60′); if i = 5 THEN LEAVE count_loop; end if; select …Continue reading

Off 

คำสั่งค้นหา ไฟล์ขนาดใหญ่ ใน linux

#find /var/lib/mysql -type f -size +1G | xargs ls -lh  (หาไฟล์ที่มีขนาด มากกว่า 1GB) ถ้าต้องการดู ขนาดไฟล์ ก็ใช้ #find /var/lib/mysql -type f -size +1G | xargs du -lh

Off 
Top