แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

July 26th, 2012

การ fix ssh Could not load host key:

วันนี่ได้ลองติดตั้ง Ubuntu  10.04  จะใช้ ssh   ปรากฏว่า  start  ไม่ได้  แจ้งแบบนี้ [email protected]:/etc/ssh# /etc/init.d/ssh restart Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_rsa_key Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_dsa_key * Restarting OpenBSD Secure Shell server sshd Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_rsa_key Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_dsa_key แก้ปัญหาดังนี้ครับ เข้าไปที่ [email protected]:/etc/ssh# cd /etc/ssh/ สร้าง key  ตามนี้ครับ [email protected]:/etc/ssh# ssh-keygen -t rsa …Continue reading

Off 
Top