แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

การ fix ssh Could not load host key:

วันนี่ได้ลองติดตั้ง Ubuntu  10.04  จะใช้ ssh   ปรากฏว่า  start  ไม่ได้  แจ้งแบบนี้

[email protected]:/etc/ssh# /etc/init.d/ssh restart
Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
* Restarting OpenBSD Secure Shell server sshd
Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_dsa_key

แก้ปัญหาดังนี้ครับ

เข้าไปที่
[email protected]:/etc/ssh# cd /etc/ssh/

สร้าง key  ตามนี้ครับ

[email protected]:/etc/ssh# ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key    ทำตามขั้นตอน

แล้วก็สร้าง

[email protected]:/etc/ssh# ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh/ssh_host_dsa_key

เสร็จแล้วให้ restart  ssh  อีกครั้ง  เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

Off 

July 26, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top