แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

การลบ ข้อมูลในตาราง ออก 1 record กรณี มีข้อมูลซ้ำ กัน 2 record

สมมติว่า ข้อมูลสินค้า เดียวกัน มี  2 record  ถ้าต้องการลบ ออก 1 record จะทำอย่างไร ?

ผมใช้วิธีสร้าง temp tableขึ้นมา ตามตัวอย่าง

ต้องหารหา ข้อมูลตาราง tbl1  ที่มีมากกว่า 1 record

CREATE TEMPORARY TABLE tempx
SELECT *  FROM tbl1  GROUP BY age HAVING COUNT(*) > 1;

แสดงข้อมูล ตารางtempx ที่สรา้งขึ้น
select * from tempx;

ลบข้อมูล จากตาราง tbl1 กรณี มี id ในตาราง tempx

DELETE FROM tbl1 WHERE id IN (SELECT id FROM tempx);

drop ตาราง tempx

DROP TEMPORARY TABLE tempx;

Off 

April 20, 2016 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top