แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

คำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเครือข่าย

Nbtstat
เป็นคำสั่งที่ตรวจสอบชื่อ NetBIOS
ตัวอย่างการใช้งาน
Nbtstat –R เป็นการโหลดไฟล์ LMHOSTS ที่อยู่ใน \System32\Drivers\etc ใน #PRE เข้าในแคช
Nbtstat –n ตรวจสอบชื่อที่ติดต่อ
Nbtstat –s ตรวจสอบการติดต่อ
Nbtstat –r ตรวจสอบชื่อที่แก้ และสถิติที่ติดต่อ
Nbtstat –c ตรวจสอบรายชื่อในแคช

Ping
เป็นคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบเครื่องที่ติดต่อมีพารามิเตอร์ดังนี้
-t เป็นการ Ping แบบต่อเนื่อง
-a เป้นการแก้ปัญหาหมายเลขกับชื่อโฮสต์
-n กำหนดจำนวนในการตอบกลับ
-l กำหนดขนาดของข้อมูลที่ติดต่อ
-f ไม่แตกข้อมูลเวลาติดต่อ
-I ttl กำหนดอายุ โดยทั่วไปของ Microsoft กำหนดเป็น 128 msec
-v tos กำหนดชนิดของบริการ
-r count กำหนดจำนวนการโดดเวลาติดต่อข้าม Router
-s count กำหนดเวลาเมื่อมีการโดด
-j host-list กำหนดแหล่งของเส้นทางที่เสียหาย
-k host-list กำหนดแหล่งของเส้นทางที่ระบุ
-w timeout ระบุเวลาในการรอตอบกับหน่วยเป็น msec
ตัวอย่างการใช้งาน
Ping 10.10.10.11
Ping 10.10.10.11 –t ติดต่อแบบต่อเนื่อง
Ping –l 65500 (เป็นการส่งข้อมูลขนาด 64K ซึ่ง W2K รองรับสูงสุด)

IPConfig
ตัวอย่างคำสั่ง
IPConfig ตรวจสอบหมายเลขที่กำหนด
IPConfig /all ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่กำหนดทั้งหมด
IPConfig /renew ต่ออายุหรือขอหมายเลข IP Address
IPConfig /release ขอปลดหมายเลข IP Address
IPConfig /registerDNS กำหนดให้ขอหมายเลข IPAddress ใหม่
IPConfig /displaydns แสดงค่ารายละเอียดในแคช
IPConfig /flushdns เป็นการเคลียร์แคชของ DNS
IPConfig /showclassid ตรวจสอบหมายเลข ClassIDs ที่กำหนด
IPConfig /setclassid กำหนดแก้ไข DHCP class id

Arp
เป็นคำสั่งในการตรวจสอบแคชระหว่างหมายเลข IP Address กับ MAC Address
ตัวอย่างคำสั่ง
Arp –a หรือ Arp -g ตรวจสอบข้อมูลในแคช
Arp –s 10.10.10.11 00-aa-00-62-c6-09 –p เป็นการกำหนดเพิ่มในตารางแบบ Static และถาวร

Tracert
กำหนดการหาเส้นทางสามารถระบุ
-d ไม่แสดงตำแหน่งที่ชื่อโฮสต์
-h maximum_hop จำนวนการโดดสูงสุด
-j host-list กำหนดแหล่งของเส้นทางที่สูญเสีย
-w timeout กำหนดเวลาในการตอบกลับเป็น msec
ตัวอย่างคำสั่ง
Tracert 10.10.0.1

PathPing
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการหาเส้นทาง ซึ่งระบุเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซนต์
ตัวอย่างคำสั่ง
PathPing 10.10.0.1

Route
ดู หรือกำหนดค่า Routing Table ในการหาเส้นทางติดต่อ
ตัวอย่างการใช้งาน
Route print ตรวจสอบตาราง Routing table
Route add 10.10.0.0 mask 255.255.0.0 10.10.0.1 เป็นการเพิ่ม Routing table
Route delete 10.10.0.0
Route add 10.10.0.0 mask 255.255.0.0 10.10.0.1 metric 3 IF 2 -p

Net start
ตรวจสอบบริการต่างๆ เช่น
SNMP

Net send
เป็นการส่งข้อความผ่านเครือข่าย ซึ่งอยู่ในเซกเมนต์เดียวกัน ซึ่งนิยมใช้มากถ้าเป็น Windows NT/2000 รับได้โดยตรง แต่ถ้าเป็น WFW/Win9x ต้องเปิด Winpopup เพื่อรับข้อความเหล่านี้
ตัวอย่าง
Net send * Hello เป็นการส่งถึงทุกเครื่องในโดเมนหรือเวิร์คกรุ๊ป ด้วยข้อความ Hello
Net send /domain:classroom Hello ส่งข้อความไปทุกเครื่องโดเมน หรือเวิร์คกรุ๊ป Classroom ด้วยข้อความ Hello

Net file
เป็นการตรวจสอบไฟล์ที่ถูกใช้ในเครือข่าย

Net View
ใช้ตรวจสอบ NetBIOS ของเครื่อง หรือชื่อเครื่องในโดเมน

Net Share
ใช้ตรวจสอบชื่อแชร์ของเครื่อง

Netsh
เป็นคำสั่งที่กำหนดค่าติดตั้งต่างๆของบริการใน Windows 2000 ในรูปแบบคำสั่ง ซึ่งเมื่อกำหนดจะเข้าไปในหน้าจอ Netsh สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนในบริการต่างๆได้ ถ้าไม่ทราบอะไรให้ใช้คำสั่ง Help

Netstat
ตรวจสอบโดยมีพารามิเตอร์ต่างๆดังนี้
Netstat –a ดูรายการทั้งหมด
Netstat –e ดูสถิติของการใช้เครือข่าย
Netstat –n เป็นการแสดงตำแหน่งและพอร์ตแบบเป็นหมายเลข
Netstat –p proto กำหนดโปรโตคอลที่ต้องการตรวจสอบ
Netstat –r ดู Routing Table
Netstat –s ดูสถิติของ IP
Netstat 5 เป็นการกำหนดรอบในการดูข้อมูล
ตัวอย่าง
Netstat –pa UDP ตรวจสอบดูรายการที่ทำงานของ UDP

ใน UNIX: คำสั่งที่ใช้

Ps ax|grep snmp สำหรับ BSD
Ps ef|grep snmp สำหรับระบบ System V
Netstat –pa udp|grep snmp
Netstat –pna udp

Telnet
เป็นคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบบริการ ซึ่งดีฟอลท์พอร์ตคือ 23
Telnet ตำแหน่งโฮสต์ พอร์ต
ตัวอย่างเช่น
Telnet 203.154.206.11 25
เป็นการตรวจสอบบริการ SMTP {:5_296:}

Off 

October 13, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top