แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

Mysql Convert string to doubble

Mysql  Convert string to doubble

CAST(string_column AS DECIMAL(10,6))
 
Mysql  Convert string to integer

CAST(string_column AS INTEGER)
Off 

March 18, 2016 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top