แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

MySQL :: String Function

 • SCII ( char ) ใช้คืนค่ารหัส ascii ของ char ที่กำหนด
  ORD ( string ) ใช้คืนค่ารหัส ascii ของ string (คือจะนำค่า ascii ของแต่ละตัวใน string มารวมกัน)
  CONV ( num, from_base, to_base ) ใช้แปลงค่า num ที่เป็นเลขฐาน from_base ให้เป็นเลขฐาน to_base
  BIN ( num ) ใช้แปลงค่า num ให้เป็นเลขฐาน 2
  OCT ( num ) ใช้แปลงค่า num ให้เป็นเลขฐาน 8
  HEX ( num ) ใช้แปลงค่า num ให้เป็นเลขฐาน 16
  CHAR ( num1, num2, …, numN ) ใช้แปลงค่า num1, num2, …, numN ให้เป็นข้อความ โดยเปรียบเทียบค่าจาก รหัส ascii
  CONCAT ( char1, char2, …, charN ) ใช้นำสตริงของ char1, char2, …, charN นำมาต่อกัน
  CONCAT_WS ( separator, char1, char2, …, charN ) ใช้นำสตริงของ char1, char2, …, charN นำมาต่อกัน โดยมีตัวเชื่อมแต่ละสตริงตาม separator ที่กำหนด
  LENGTH ( char ) ใช้หาค่าความยาวของ char ที่กำหนด
  OCTET_LENGTH ( char ) ใช้หาค่าความยาวของ char ที่กำหนด
  CHAR_LENGTH ( char ) ใช้หาค่าความยาวของ char ที่กำหนด
  CHARACTER_LENGTH ( char ) ใช้หาค่าความยาวของ char ที่กำหนด
  LOCATE ( word, sentence ) ใช้คืนค่าตำแหน่งแรกที่พบค่าของ word ภายใน sentence โดยค้นหาจากซ้ายไปขวา
  LOCATE ( word, sentence, start ) ใช้คืนค่าตำแหน่งแรกที่พบค่าของ word ภายใน sentence โดยค้นหาจากซ้ายไปขวา
  POSITION ( word IN sentence ) ใช้คืนค่าตำแหน่งแรกที่พบค่าของ word ภายใน sentence โดยค้นหาจากซ้ายไปขวา
  INSTR ( sentence, word ) ใช้คืนค่าตำแหน่งแรกที่พบค่าของ word ภายใน sentence โดยค้นหาจากซ้ายไปขวา
  LPAD ( sentence, length, word ) ใช้คืนค่า sentence ที่มีขนาดจำนวนตัวอักษรเท่ากับ length
  RPAD ( sentence, length, word ) ใช้คืนค่า sentence ที่มีขนาดจำนวนตัวอักษรเท่ากับ length
  LEFT ( sentence,length ) ใช้คืนค่า sentence โดยจะตัดสตริงให้เหลือเพียงจำนวนตัวอักษร length โดยจะเริ่มนับจากทางซ้าย
  RIGHT ( sentence, length ) ใช้คืนค่า sentence โดยจะตัดสตริงให้เหลือเพียงจำนวนตัวอักษร length โดยจะเริ่มนับจากทางขวา
  SUBSTRING ( sentence, position, length ) ใช้ตัดสตริงของ sentence โดยจะเริ่มตัดจากตำแหน่ง position และตัดไปจำนวน length ตัวอักษร
  SUBSTRING ( sentence FROM position FOR length ) ใช้ตัดสตริงของ sentence โดยจะเริ่มตัดจากตำแหน่ง position และตัดไปจำนวน length ตัวอักษร
  MID ( sentence, position, length ) ใช้ตัดสตริงของ sentence โดยจะเริ่มตัดจากตำแหน่ง position และตัดไปจำนวน length ตัวอักษร
  SUBSTRING ( sentence, position ) ใช้ตัดสตริงของ sentence โดยจะเริ่มตัดจากตำแหน่ง position และตัดจนจบประโยค
  SUBSTRING ( sentence FROM position ) ใช้ตัดสตริงของ sentence โดยจะเริ่มตัดจากตำแหน่ง position และตัดจนจบประโยค
  SUBSTRING_INDEX ( sentence, delimeter, count ) ใช้ตัดสตริงของ sentence โดยมีรูปแบบของการตัด
  LTRIM ( sentence ) ใช้ต้ดช่องว่างทางซ้ายของ sentence ออกไป
  RTRIM ( sentence ) ใช้ต้ดช่องว่างทางขวาของ sentence ออกไป
  TRIM ( sentence ) ใช้ต้ดช่องว่างทางซ้ายและทางขวาของ sentence ออกไป
  SPACE ( num ) ใช้กำหนดให้มีช่องว่างจำนวน num ตัวอักษร
  REPLACE ( sentence, word, replacement ) ใช้ค้นหาค่าของ word ภายใน sentence แล้วแทนที่ word นั้นด้วยค่า replacement
  REPEAT ( sentence, count ) ใช้คืนค่า sentence จำนวน count ครั้ง
  REVERSE ( sentence ) ใช้สลับค่าของ sentence โดยจะสลับจากหน้าไปหลัง และจากหลังไปหน้า
  INSERT ( sentence, position, length, word ) ใช้แทนที่ค่าของ word เข้าไปใน sentence ที่กำหนด
  ELT ( index, char1, char2, …, charN ) ใช้คืนค่าของสตริง โดยถ้า index = 1 จะคืนค่า char1, ถ้า index = 2 จะคืนค่า char2, ถ้า index = N จะคืนค่า charN
  FIELD ( word, char1, char2, …, charN ) ใช้คืนค่าของ ตำแหน่ง โดยถ้า word = char1 จะคืนค่า 1, ถ้า word = char2 จะคืนค่า 2, ถ้า word = charN จะคืนค่า N
  FIELD_IN_SET ( word, list ) ใช้คืนค่าว่า word เป็นค่าข้อมูลที่เท่าใดภายใน list
  LCASE ( sentence ) ใช้แปลงค่าตัวอักษรภายใน sentence ให้เป็น ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
  LOWER ( sentence ) ใช้แปลงค่าตัวอักษรภายใน sentence ให้เป็น ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
  UCASE ( sentence ) ใช้แปลงค่าตัวอักษรภายใน sentence ให้เป็น ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
  UPPER ( sentence ) ใช้แปลงค่าตัวอักษรภายใน sentence ให้เป็น ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
  LOAD_FILE ( filename ) ใช้อ่านข้อมูลที่อยู่ใน filename ที่กำหนด
 • function :

  ASCII(char)

  content :

  ใช้คืนค่ารหัส ascii ของ char ที่กำหนด

  example :

  SELECT ASCII('A')
 • function :

  ORD(string)

  content :

  ใช้คืนค่ารหัส ascii ของ string (คือจะนำค่า ascii ของแต่ละตัวใน string มารวมกัน)

  example :

  SELECT ORD('Function')
 • function :

  CONV(num,from_base,to_base)

  content :

  ใช้แปลงค่า num ที่เป็นเลขฐาน from_base ให้เป็นเลขฐาน to_base

  example :

  SELECT CONV('6E', 16, 10)
 • function :

  BIN(num)

  content :

  ใช้แปลงค่า num ให้เป็นเลขฐาน 2

  example :

  SELECT BIN(12)
 • function :

  OCT(num)

  content :

  ใช้แปลงค่า num ให้เป็นเลขฐาน 8

  example :

  SELECT OCT(12)
 • function :

  HEX(num)

  content :

  ใช้แปลงค่า num ให้เป็นเลขฐาน 16

  example :

  SELECT HEX(255)
 • function :

  CHAR(num1,num2,...,numN)

  content :

  ใช้แปลงค่า num1, num2, ..., numN ให้เป็นข้อความ โดยเปรียบเทียบค่าจาก รหัส ascii

  example :

  SELECT CHAR(77,121,83,81,76)
 • function :

  CONCAT(char1,char2,...,charN)

  content :

  ใช้นำสตริงของ char1, char2, ..., charN นำมาต่อกัน

  example :

  SELECT CONCAT('My','SQL')
 • function :

  CONCAT_WS(separator,char1,char2,...,charN)

  content :

  ใช้นำสตริงของ char1, char2, ..., charN นำมาต่อกัน
  โดยมีตัวเชื่อมแต่ละสตริงตาม separator ที่กำหนด

  example :

  SELECT CONCAT_WS(',','firstname','lastname','address')
 • function :

  LENGTH(char)

  content :

  ใช้หาค่าความยาวของ char ที่กำหนด

  example :

  SELECT LENGTH(firstname) FROM person
 • function :

  OCTET_LENGTH(char)

  content :

  ใช้หาค่าความยาวของ char ที่กำหนด

  example :

  SELECT OCTET_LENGTH(firstname) FROM person
 • function :

  CHAR_LENGTH(char)

  content :

  ใช้หาค่าความยาวของ char ที่กำหนด

  example :

  SELECT CHAR_LENGTH(firstname) FROM person
 • function :

  CHARACTER_LENGTH(char)

  content :

  ใช้หาค่าความยาวของ char ที่กำหนด

  example :

  SELECT CHARACTER_LENGTH(firstname) FROM person
 • function :

  LOCATE(word,sentence)

  content :

  ใช้คืนค่าตำแหน่งแรกที่พบค่าของ word ภายใน sentence โดยค้นหาจากซ้ายไปขวา

  example :

  SELECT LOCATE('Mr.',name) FROM person
 • function :

  LOCATE(word,sentence,start)

  content :

  ใช้คืนค่าตำแหน่งแรกที่พบค่าของ word ภายใน sentence โดยค้นหาจากซ้ายไปขวา
  โดยเริ่มต้นค้นหาจากตำแหน่ง start ที่กำหนด

  example :

  SELECT LOCATE('Mr.',name,5) FROM person
 • function :

  POSITION(word IN sentence)

  content :

  ใช้คืนค่าตำแหน่งแรกที่พบค่าของ word ภายใน sentence โดยค้นหาจากซ้ายไปขวา

  example :

  SELECT POSITION('Mr.' IN name) FROM person
 • function :

  INSTR(sentence,word)

  content :

  ใช้คืนค่าตำแหน่งแรกที่พบค่าของ word ภายใน sentence โดยค้นหาจากซ้ายไปขวา

  example :

  SELECT INSTR(name,'Mr.') FROM person
 • function :

  LPAD(sentence,length,word)

  content :

  ใช้คืนค่า sentence ที่มีขนาดจำนวนตัวอักษรเท่ากับ length
  โดยถ้ามีน้อยกว่าก็จะเพิ่มค่าของ word เข้าไปทางซ้ายจนกว่า sentence จะมีจำนวนตัวอักษรเท่ากับ length

  example :

  SELECT LPAD(id,9,'0') FROM orders
 • function :

  RPAD(sentence,length,word)

  content :

  ใช้คืนค่า sentence ที่มีขนาดจำนวนตัวอักษรเท่ากับ length
  โดยถ้ามีน้อยกว่าก็จะเพิ่มค่าของ word เข้าไปทางขวาจนกว่า sentence จะมีจำนวนตัวอักษรเท่ากับ length

  example :

  SELECT RPAD(id,9,'0') FROM orders
 • function :

  LEFT(sentence,length)

  content :

  ใช้คืนค่า sentence โดยจะตัดสตริงให้เหลือเพียงจำนวนตัวอักษร length
  โดยจะเริ่มนับจากทางซ้าย

  example :

  SELECT LEFT(name,10) FROM person
 • function :

  RIGHT(sentence,length)

  content :

  ใช้คืนค่า sentence โดยจะตัดสตริงให้เหลือเพียงจำนวนตัวอักษร length
  โดยจะเริ่มนับจากทางขวา

  example :

  SELECT RIGHT(name,10) FROM person
 • function :

  SUBSTRING(sentence,position,length)

  content :

  ใช้ตัดสตริงของ sentence โดยจะเริ่มตัดจากตำแหน่ง position และตัดไปจำนวน length ตัวอักษร

  example :

  SELECT SUBSTRING(name,3,10) FROM person
 • function :

  SUBSTRING(sentence FROM position FOR length)

  content :

  ใช้ตัดสตริงของ sentence โดยจะเริ่มตัดจากตำแหน่ง position และตัดไปจำนวน length ตัวอักษร

  example :

  SELECT SUBSTRING(name FROM 3 FOR 10) FROM person
 • function :

  MID(sentence,position,length)

  content :

  ใช้ตัดสตริงของ sentence โดยจะเริ่มตัดจากตำแหน่ง position และตัดไปจำนวน length ตัวอักษร

  example :

  SELECT MID(name,3,10) FROM person
 • function :

  SUBSTRING(sentence,position)

  content :

  ใช้ตัดสตริงของ sentence โดยจะเริ่มตัดจากตำแหน่ง position และตัดจนจบประโยค

  example :

  SELECT SUBSTRING(name,3) FROM person
 • function :

  SUBSTRING(sentence FROM position)

  content :

  ใช้ตัดสตริงของ sentence โดยจะเริ่มตัดจากตำแหน่ง position และตัดจนจบประโยค

  example :

  SELECT SUBSTRING(name FROM 3) FROM person
 • function :

  SUBSTRING_INDEX(sentence,delimeter,count)

  content :

  ใช้ตัดสตริงของ sentence โดยมีรูปแบบของการตัด คือ
  นับจำนวน delimeter ใน sentence จำนวน count ครั้ง
  โดยถ้า count เป็นค่าบวกจะเริ่มนับจากทางซ้าย
  แต่ถ้า count เป็นค่าลบจะเริ่มนับจากทางขวา
  ซึ่งเมื่อนับ delimeter ไปจำนวน count ครั้งแล้วก็จะตัดสตริงนั้นออกมา

  example :

  SELECT SUBSTRING_INDEX('www.function.in.th','.',3)
 • function :

  LTRIM(sentence)

  content :

  ใช้ต้ดช่องว่างทางซ้ายของ sentence ออกไป

  example :

  SELECT LTRIM(name) FROM person
 • function :

  RTRIM(sentence)

  content :

  ใช้ต้ดช่องว่างทางขวาของ sentence ออกไป

  example :

  SELECT RTRIM(name) FROM person
 • function :

  TRIM(sentence)

  content :

  ใช้ต้ดช่องว่างทางซ้ายและทางขวาของ sentence ออกไป

  example :

  SELECT TRIM(name) FROM person
 • function :

  SPACE(num)

  content :

  ใช้กำหนดให้มีช่องว่างจำนวน num ตัวอักษร

  example :

  SELECT firstname + SPACE(2) + lastname FROM person
 • function :

  REPLACE(sentence,word,replacement)

  content :

  ใช้ค้นหาค่าของ word ภายใน sentence แล้วแทนที่ word นั้นด้วยค่า replacement

  example :

  SELECT REPLACE(name,'Mr.','นาย ') FROM person
 • function :

  REPEAT(sentence,count)

  content :

  ใช้คืนค่า sentence จำนวน count ครั้ง

  example :

  SELECT REPEAT('www.function.in.th',3)
 • function :

  REVERSE(sentence)

  content :

  ใช้สลับค่าของ sentence โดยจะสลับจากหน้าไปหลัง และจากหลังไปหน้า

  example :

  SELECT REVERSE(name) FROM person
 • function :

  INSERT(sentence,position,length,word)

  content :

  ใช้แทนที่ค่าของ word เข้าไปใน sentence ที่กำหนด 
  โดยจะเริ่มแทนที่จากตำแหน่ง position ที่กำหนดไปจำนวน length ที่กำหนด

  example :

  SELECT INSERT(name,1,4,'นาย ') FROM person
 • function :

  ELT(index,char1,char2,...,charN)

  content :

  ใช้คืนค่าของสตริง โดยถ้า index = 1 จะคืนค่า char1, ถ้า index = 2 จะคืนค่า char2,
  ถ้า index = N จะคืนค่า charN

  example :

  SELECT ELT(2,'www','function','in.th')
 • function :

  FIELD(word,char1,char2,...,charN)

  content :

  ใช้คืนค่าของ ตำแหน่ง โดยถ้า word = char1 จะคืนค่า 1, ถ้า word = char2 จะคืนค่า 2,
  ถ้า word = charN จะคืนค่า N

  example :

  SELECT FIELD('function','www','function','in.th')
 • function :

  FIELD_IN_SET(word,list)

  content :

  ใช้คืนค่าว่า word เป็นค่าข้อมูลที่เท่าใดภายใน list

  example :

  SELECT FIELD_IN_SET('function','www,function,in,th')
 • function :

  LCASE(sentence)

  content :

  ใช้แปลงค่าตัวอักษรภายใน sentence ให้เป็น ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

  example :

  SELECT LCASE(name) FROM person
 • function :

  LOWER(sentence)

  content :

  ใช้แปลงค่าตัวอักษรภายใน sentence ให้เป็น ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

  example :

  SELECT LOWER(name) FROM person
 • function :

  UCASE(sentence)

  content :

  ใช้แปลงค่าตัวอักษรภายใน sentence ให้เป็น ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

  example :

  SELECT UCASE(name) FROM person
 • function :

  UPPER(sentence)

  content :

  ใช้แปลงค่าตัวอักษรภายใน sentence ให้เป็น ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

  example :

  SELECT UPPER(name) FROM person
 • function :

  LOAD_FILE(filename)

  content :

  ใช้อ่านข้อมูลที่อยู่ใน filename ที่กำหนด

  example :

  SELECT LOAD_FILE('/tmp/detail')

ที่มา : http://code.function.in.th/mysql

Off 

May 21, 2015 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top