แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

ส่งข้อมูล ขึ้น Host ผ่าน FTP ด้วย Powerbuilder 12.5

มีโอกาสทดลอง Powerbuilder กับ FTP  มีวิธีทำดังนี้ครับ

 1. เขียน .bat ไฟล์  ชื่อ upload.bat  ไว้ที่ Drive C: ดังนี้                 
@echo off
@rem This file will attempt to upload 1 files to the ftp server
@c:
@cd\temp    ;Folderที่เก็บไฟล์ในเครื่อง
echo user  adminx> ftpcmd.dat   ; User ftp
echo 12345>> ftpcmd.dat  ; Password  ftp
@echo cd /home/data >> ftpcmd.dat   ;Folderปลายทางที่เก็บไฟล์
echo bin>> ftpcmd.dat
echo put test.txt>> ftpcmd.dat
echo quit>> ftpcmd.dat
ftp -n -s:ftpcmd.dat 192.168.1.11 ; IP Server
del ftpcmd.dat2. ใน Powerbuilder ให้ใส่ข้อมูลดังนี้

[PB external function declaration]
FUNCTION long ShellExecute (uint ihwnd,string lpszOp,string
  lpszFile,string lpszParams, string lpszDir,int wShowCmd ) 
  LIBRARY "Shell32.dll" ALIAS FOR "ShellExecuteA" 

[PB ftp upload example]
string ls_parm, ls_dir
uint ll_ret
ls_parm = ""
ls_dir = "c:\"

ll_ret = ShellExecute &
  (handle(this),"open","upload.bat",ls_parm,ls_dir,0)
IF ll_ret < 32 THEN
   MessageBox( "cannot load" , ll_ret )
END IF

ตัวอย่าง download.bat  ไว้สำหรับ download จาก ftp servre ลงเครื่อง PC

echo user adminx> getftp.dat    ; user
echo 12345>> getftp.dat   ; password
echo binary >> getftp.dat
echo cd /home/data >> getftp.dat    ; path ที่เก็บไฟล์ บน Server
echo lcd H:\PB\FTP\Download>> getftp.dat    ; path ที่เก็บไฟล์ บน PC
echo mget * >> getftp.dat
echo quit >> getftp.dat
ftp -n -i -s:getftp.dat 192.168.1.11   ; IP Server
del getftp.dat

การเรียกใช้ ก็จะเหมือน ตัวอย่างข้างบน

Off 

April 29, 2014 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top