แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

การติดตั้ง PostgreSQL ผ่าน Ports บน freebsd8.2

#cd /usr/ports/databases/postgresql91-server
#make
#make install

Add this line to /etc/rc.conf:

postgresql_enable="YES"

Next, initialize a PostgreSQL database cluster:

#/usr/local/etc/rc.d/postgresql initdb

Now add this line to /usr/local/pgsql/data/postgresql.conf:

listen_addresses = '*'

Thirdly, add this line to /usr/local/pgsql/data/pg_hba.conf:

host    all         all         192.168.1.0/24        trust

Reboot. Now let’s create a new user for our PostgreSQL database:

#su pgsql
$ createuser -sdrP username
Enter password for new role: ******
Enter it again: ******

$ exit

Finally, we need to install psycopg2 client in order to be able to connect to the PostgreSQL server from a Django web application.

#pip install psycopg2
#/usr/local/sbin/apachectl restart

Cool. Now you should be able to connect to the PostgreSQL server from your Django app. Make sure to create a database first:

#su pgsql
$ createdb myapp
$ exit
ที่มา :: http://blog.richardknop.com/2012/01/install-postgresql-on-freebsd-8-2-and-make-it-work-with-django/
Off 

March 15, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top