แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

ปัญหาเรื่อง function บน MySQL 5.x

ปัญหา การสร้าง function บน MySQL 5.0 มีคนแนะนำให้ใช้ MySQL 5.1 จนต้องพยายามติดตั้ง FreeBSD และ ติดตั้ง MySQL 5.1 จนสำเร็จ ก็ถึงเวลาทดลองใช้ ผมทดลองใช้ MySQL 5.1 ปรากฎว่าปัญหานั้นก็ยังไม่หาย
error ที่เจอ ประมาณนี้

 

This function has none of DETERMINISTIC, NO SQL,
or READS SQL DATA in its declaration and binary logging is enabled
(you *might* want to use the less safe log_bin_trust_function_creators
variable)
วิธีแก้ปัญหาก็ตามลิงค์นี้
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/create-function.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/mysql-upgrade.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/mysql-fix-privilege-tables.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/stored-procedure-logging.html
มีคำสั่งที่ต้องใช้
shell> mysql_upgrade -u root -p
shell> mysql_fix_privilege_tables –password=root_password
mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
สำเร็จครับ error ที่เจอหายเป็นปลิดทิ้ง ดังตัวอย่าง
################
[[email protected] ~]# ps -aux |grep mysql mysql
690 0.0 0.1 3456 1408 con- I 7:45AM 0:00.01 /bin/sh /usr/local/bin/mysqld_safe –defaults-extra mysql 791 0.0 1.2 57904 23896 con- S 7:45AM 0:00.29 [mysqld] root 1391 0.0 0.1 3308 1108 p0 S+ 8:14AM 0:00.00 grep mysql
[[email protected] ~]# mysqladmin -u root password ‘xxxxxxxx’
[[email protected] ~]# mysql_upgrade -u root -p
Enter password:
Looking for ‘mysql’ in: mysql Looking for ‘mysqlcheck’ in: mysqlcheck Running ‘mysqlcheck’… mysql.columns_priv OK mysql.db OK mysql.event OK mysql.func OK mysql.general_log Error : You can’t use locks with log tables. status : OK mysql.help_category OK mysql.help_keyword OK mysql.help_relation OK mysql.help_topic OK mysql.host OK mysql.ndb_binlog_index OK mysql.plugin OK mysql.proc OK mysql.procs_priv OK mysql.servers OK mysql.slow_log Error : You can’t use locks with log tables. status : OK mysql.tables_priv OK mysql.time_zone OK mysql.time_zone_leap_second OK mysql.time_zone_name OK mysql.time_zone_transition OK mysql.time_zone_transition_type OK mysql.user OK Running ‘mysql_fix_privilege_tables’… OK
[[email protected] ~]# mysql_fix_privilege_tables –password=xxxxxxxx
This script updates all the mysql privilege tables to be usable by the current version of MySQL done
[[email protected] ~]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is 16 Server version: 5.1.22-rc-log FreeBSD port: mysql-server-5.1.22 Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the buffer.
mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1; Query OK, 0 rows affected
ที่มา http://freebsd.sothorn.org
Off 

March 23, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top